شاخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر آیت الله مکارم شیرازی

 
 

شاخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیام ها و سخنرانی های خود با استناد به منابع قرآنی، تاریخی و روایی شاخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی را تبیین کرده است.