شاعران اهل سنت

 
 

امام رضا در شعر شاعران اهل سنت

کارشناسان شبکه های وهابی ارادت وعرض ادب شعرای بزرگ اهل سنت درمورد امام رضا (ع) را منکر شدند.