شرایط اقتصادی جامعه مطلوب نیست

 
 

شرایط اقتصادی جامعه مطلوب نیست | بانک‌ها با مردم مساعدت کنند

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه تأکید کرد که بانک ها تلاش کنند در این شرایط برای بازپس گیری تسهیلات با مردم مساعدت کنند.