شرط اثر گذاری

 
 

شرط اثر گذاری نهی از منکر تکلیف را ساقط نمی کند

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در تأکید اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: این وظیفه هر فرد است و نقش مستقیم در سعادتش دارد حتی اگر در طرف مقابل اثر نگذارد باید این کار را انجام دهد.