شرط بهبودی روابط عراق و عربستان بازسازی قبور ائمه بقیع است

 
 

شرط بهبودی روابط عراق و عربستان بازسازی قبور ائمه بقیع است

امام جمعه نجف عراق: شرط بهبودی روابط عراق و عربستان بازسازی قبور ائمه بقیع است امام جمعه نجف اشرف ضمن استقبال از بهودی روابط عراق و عربستان خاطرنشان کرد که شرط از سرگیری این روابط باید بازسازی قبور ائمه بقیع (ع) باشد.