شعار تبلیغی رمضان1397

 
 

رمضان،ماه رحمت الهی، عامل همدلی و وحدت اجتماعی

شعار تبلیغی رمضان۱۳۹۷ رمضان،ماه رحمت الهی، عامل همدلی و وحدت اجتماعی با بررسی پیشنهادات اعضا و لحاظ نمودن پارامترهای گوناگون و تصویب هیات امنای اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان ،شعارتبلیغی رمضان ،به قرار ذیل اعلام میشود: رمضان،ماه رحمت الهی، عامل همدلی و وحدت اجتماعی سایت و کانالهای اتاق تبلیغ خراسان Www.otaghfekr.it https://sapp.ir/otaghtablgh