شناخت فتنه مفهوم آتش به اختیار است

 
 

شناخت فتنه مفهوم آتش به اختیار است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این که تبعیت از ولی فقیه واجب شرعی است، گفت: امام زدایی، ولایت زدایی و رهبر زدایی تفکر فتنه ۸۸ بود که باید با بصیرت این فتنه ها را شناخت.