صدا وسیما

 
 

رسانه ملی مبتنی بر احکام شرعی بر اساس شرایط زمان عمل کند

رییس جامعه مدرسین نقش صدا وسیما درشرایط کنونی را بسیار اثرگذار دانست و گفت: باید دراین شرایط که همه چیز به روز و ساعت تغییر می کند خودتان را با رعایت مقررات شرعی با شرایط مکانی و زمانی تطبیق دهید. آیت الله محمدی یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با رییس و جمعی از معاونان و مدیران ارشد رسانه ملی با تاکید براینکه درجامعه اسلامی کاررسانه فراگیری چون صدا وسیما بسیارسنگین است گفت: برچنین رسانه ای که این قدر دیده و شنیده می شود واجب است کهبیشتر بخوانید