ضرورت تعامل و همفکری حوزه و دستگاه قضا برای حل مشکلات مهریه

 
 

ضرورت تعامل و همفکری حوزه و دستگاه قضا برای حل مشکلات مهریه

حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت تعامل دستگاه قضا با حوزه علمیه برای حل مشکلات مهریه تأکید کرد و گفت: این مشکلات با مشورت حل می شود و نمی توان به تنهایی تصمیم گرفت.