ضرورت حفظ هويت انقلاب اسلامی

 
 

راه تداوم انقلاب اسلامی / ضرورت حفظ هویت انقلاب اسلامی

امام خمینی (رحمه الله) فرموده اند: «انقلاب ما متّکی به معنویات است … ما باید خطّ معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم، فراموش نکنیم، همان خطّ معنویی که مردم دنیا (به واسطه آن) متوجّه انقلابمان شدند و این خطّ معنویت است که زورگویان با آن مخالف اند. غلامرضا گلی زواره   ضرورت حفظ هویت انقلاب اسلامی هویتی دینی و مذهبی دارد؛ چنان که امام خمینی (رحمه الله) فرموده اند: «انقلاب ما متّکی به معنویات است … ما باید خطّ معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم، فراموش نکنیم، همان خطّبیشتر بخوانید