ضرورت دقت بیشتر در حلال بودن فراورده های گوشتی

 
 

ضرورت دقت بیشتر در حلال بودن فراورده های گوشتی

آیت الله علوی گرگانی تأکید کرد؛ ضرورت دقت بیشتر در حلال بودن فراورده های گوشتی حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که حلال بودن حیوانات ذبح یا صید شده باید از نظر حکم و موضوع مشخص باشد، بر ضرورت دقت بیشتری نظام اسلامی در این مسأله تأکید کرد.