ضرورت پرهیز از تعارض و تناقض در پاسخ به شبهات دینی

 
 

ضرورت پرهیز از تعارض و تناقض در پاسخ به شبهات دینی

ضرورت پرهیز از تعارض و تناقض در پاسخ به شبهات دینی مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان با بیان این که در شبهات دینی باید سوال را پردازش کرد و با سیر منطقی مراجعه به بیانات علما به آن پاسخ داد، گفت: نباید در پاسخ به شبهات دینی تعارض و تناقض در پاسخگویی وجود داشته باشد.