ضعیف شدن اقتصاد دینداری را دچار مشکل می کند

 
 

سائل آبرومند فرستاده الهی است| ضعیف شدن اقتصاد دینداری را دچار مشکل می کند

حضرت ‌آیت الله جوادی ‌آملی با بیان این که وجود اقتصاد و امنیت خوب برای زندگی مناسب مردم ضروری است، گفت: ضعیف شدن اقتصاد دینداری را دچار مشکل می کند.