ضوابط اسلامی تبلیغات

 
 

ضوابط اسلامی تبلیغات

تخریب و عیب جویی منکر آشکار انتخاباتی تخریب‌ها با مبانی دینی به هیچ‌وجه سازگاری ندارد و اثر معکوسی دارد، از سوی دیگر تخریب باعث «مظلوم‌نمایی» فرد یا جریان تخریب‌شده می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، تخریب چهره مؤمنین به‌وسیله غیبت و بدگویی از دیگران در شمار گناهان بزرگ است که قرآن مجید آن را به‌شدت نهی کرده و به «خوردن گوشت مرده برادر» تشبیه کرده است: (وَ لَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضاً أَیُحِبُ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً). و از یکدیگر غیبت مکنید آیا هیچ‌یک از شما دوست دارد کهبیشتر بخوانید


ضوابط انتخابات در اسلام (۱):بی‌قانونی در تبلیغات سیاسی سبب اختلال جامعه

رعایت قوانین مختلف در جوامع که بر مبنای مصلحت عمومی افراد وضع شده است، همواره ضامن کنترل و تنظیم رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است. رعایت قوانین مختلف در جوامع که بر مبنای مصلحت عمومی افراد وضع شده است، همواره ضامن کنترل و تنظیم رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و تخلف از آن موجب ایجاد اختلال و برهم زدن نظم عمومی جامعه خواهد شد. از آنجا که توجه به اصل رعایت نظم و مقررات از تعالیم اخلاقی و حقوقی اسلام است، مورد توصیه و تأکیدبیشتر بخوانید