طرح سلامت به تنهایی جوابگو نیست

 
 

پزشکان رعایت حال طبقات ضعیف جامعه را بکنند/ طرح سلامت به تنهایی جوابگو نیست

حضرت ‌آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به هزینه های سنگین درمانی گفت: شاید مقداری از این سنگینی هزینه طبیعی باشد اما مقداری مربوط به سود جویان می شود که پزشکی را برای خود تبدیل به تجارت کرده اند تا سود بیشتر بگیرند.