طلاب و حوزویان

 
 

تربیت طلاب باقیات الصالحات است

تربیت طلاب، فضیلت باقیات الصالحات را دارد؛ چرا که اگر باب هدایت و راهنمایی برای کسی گشوده شود، هر عمل خیری که فرد انجام دهد، برای پرورش دهنده او نیز ثبت می‌گردد.