ظهور بیداری اسلامی

 
 

ظهور بیداری اسلامی پایانی است بر وهابیت

عصام العماد گفت: جامعه عربستان در زمان ظهور عبدالوهاب بسیار بسته بوده و پس از به وجود آمدن بیداری اسلامی، وهابیت را نابود خواهد کرد.