عالمان شیعه و سنی

 
 

عاشورا از منظر عالمان اهل سنت

 عاشورا صحیفه ای است که عالمان شیعه و سنی همواره ازچشم اندازهای متفاوتی بدان نظر کرده و این قیام را مورد توجه و بررسی قرار داده اند. نه تنها عالمان شیعه و سنی، بلکه عالمان سایر ادیان نیز عاشورا را موضوع تحقیق خود قرار داده و به بررسی و بازخوانی آن پرداخته اند. ‪۸۰۸ه.ق) یکی از علمایی است که به طور مبسوط و از زوایای مختلف واقعه عاشورا و انگیزه امام حسین(ع) از این قیام را مورد توجه قرار داده است. او در مقدمه می نویسد: "نمی توان گفت یزیدبیشتر بخوانید