عبرت های عاشورا

 
 

تأملی در عبرت های عاشورا از منظر آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آ‌یت الله مکارم گفت: صفحات تاریخ بشر پر از درس هاى عبرت است ولى افسوس آنان که باید ببینند و بشنوند و بخوانند و عبرت گیرند، اندک اند به همین دلیل، در همان راههاى خطا گام مى نهند و به همان سرنوشت هاى شوم مبتلا مى گردند. به گزارش خبرگزاری رسا، صفحات تاریخ بشر پر از درس هاى عبرت است. در و دیوار عالم هستى را عبرت ها پوشانده است، ولى افسوس! آنان که باید ببینند و بشنوند و بخوانند و عبرت گیرند، اندک اند به همین دلیل، دربیشتر بخوانید