عدم شناخت موضوعات روز، طلاب را در پاسخگویی به جامعه دچار مشکل می کند

 
 

عدم شناخت موضوعات روز، طلاب را در پاسخگویی به جامعه دچار مشکل می کند

آیت الله مکارم شیرازی: عدم شناخت موضوعات روز، طلاب را در پاسخگویی به جامعه دچار مشکل می کند حضرت ‌آیت الله مکارم شیرازی،خواستار توجه بیشتری به موضوع شناسی احکام در مباحث درسی حوزه شد و اظهار داشت: عدم شناخت موضوعات روز، طلاب را در پاسخگویی به جامعه دچار مشکل می‌کند.