عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

 
 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی : مدیران ملی به صنعت گردشگری مشهد توجه کنند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دوره جدید و در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم نیازمند تغییر ساختار و تحول اساسی در سیاست‌های اجرایی است تا بتواند وظایف محوله را به بهترین نحو انجام دهد. بازخوانی پرونده این سازمان و همچنین جایگاه ایران در عرصه جذب گردشگر، توسعه و صادرات صنایع دستی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی، این ضرورت را قوت می‌بخشد که در این راستا نیازمند برنامه‌هایی مدون برای بهبود وضعیت فعلی هستیم. به عقیده برخی کارشناسان، با توجه به جایگاه پایتخت معنوی ایران در عرصه جذب گردشگربیشتر بخوانید