علم دینی علمی است که موضوع آن فعل الهی باشد

 
 

علم دینی علمی است که موضوع آن فعل الهی باشد

 حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به نظر عقلانیت وحیانی در ارتباط با علم تأکید کرد که علم دینی هر علمی است که موضوع آن فعل الهی باشد.a