عوامل انحراف و کج فهمی در شناخت حقیقت

 
 

عوامل انحراف و کج فهمی در شناخت حقیقت

 رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تاکید کرد: کسانی هستند که فکر می کنند اما حوصله ندارند و برای به نتیجه رسیدن عجله دارند؛ این صفت در برخی از طلبه های جوان دیده می شود که هنوز صرف و نحو را به خوبی فرا نگرفته می خواهد جواب یکی از عمیق ترین مسائل فلسفی که به گوشش خورده را بگیرد.