فرهنگ اومانیسم و لیبرال

 
 

فرهنگ اومانیسم و لیبرال، حاکم بر سند ۲۰۳۰؛برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی؛ کدام‌ یک؟

فرهنگ اومانیسم و لیبرال، حاکم بر سند ۲۰۳۰؛ برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی؛ کدام‌ یک؟ خاستگاه و شیوه دو مکتب اسلام و فمنیسم در بحث تساوی و برابری جنسیتی کاملا متفاوت است؛ اسلام حقوق زنان را در کلام الهی جستجو می‌نماید اما فمنیسم این حقوق را از کلام بشری طلب می‌نماید.