فساد اخلاقی (انگیزه ها ، پی آمدها، راهکارهای درمان)

 
 

فساد اخلاقی (انگیزه ها ، پی آمدها، راهکارهای درمان)

اخلاق در لغت عبارت است از صورت باطنى و ناپیداى انسان که سرشت و سیرت نیز نامیده مى‏شود، چنانکه خَلق بر صورت ظاهرى و دیدنى انسان دلالت دارد…….