فضائل امام رضا از دیدگاه اهل سنت

 
 

فضائل امام رضا از دیدگاه اهل سنت

علی رغم سخنان بزرگان اهل سنت درمورد فضایل ومناقب «امام هشتم »کارشناسان شبکه های وهابی در صدد انکار آن مناقب می باشند.