فضيلت زيارت امام حسين از منظر آیت الله مکارم شیرازی

 
 

فضیلت زیارت امام حسین از منظر آیت الله مکارم

فضیلت زیارت امام حسین از منظر آیت الله مکارم عظمت مصیبت و مظلومیّت خامس آل عبا به گونه اى است که گریه و سوگوارى همواره قرین نام آن حضرت بوده و هست.