فعالیت‌های قرآنی جمهوری اسلامی موجب افتخار تشیع و عالم اسلام است

 
 

فعالیت‌های قرآنی جمهوری اسلامی موجب افتخار تشیع و عالم اسلام است

حضرت ‌آیت الله صافی با بیان این که قرآن نباید مهجور باشد، گفت: فعالیت‌های گسترده قرآنی در نظام جمهوری اسلامی یکی از عوامل افتخار تشیع و بلکه تمام عالم اسلام است.