فعالیت ها و تصمیم گیری های جامعه باید منطبق با مبانی دینی باشد

 
 

فعالیت ها و تصمیم گیری های جامعه باید منطبق با مبانی دینی باشد

حضرت آیت الله نوری با بیان اینکه انسان نمی تواند نسبت به آثار اعمال خود بر جامعه بی تفاوت باشد، تأکید کرد که فعالیت افراد و جامعه باید منطبق بر مبانی دینی باشد.