فقه بی تفاوت به مسائل مستحدثه، مرده است

 
 

فقه بی تفاوت به مسائل مستحدثه، مرده است

فقه بی تفاوت به مسائل مستحدثه، مرده است مدیر حوزه های علمیه کشورگفت: فقهی که نسبت به حوادث مستحدثه بی تفاوت باشد، فقه مرده است.