فقه شیعه در همه قلمروها از قرآن بهره مند است

 
 

سازگاری دستور قرآن با تمدن ها| فقه شیعه در همه قلمروها از قرآن بهره مند است

حضرت آیت الله سبحانی بااشاره به معجزات قرآن تأکید کرد: قوانین فردی و اجتماعی قرآن محکم و استوار بوده و با تمام تمدنها سازگار است زیرا اساس قوانین آن را فطرت تشکیل می دهد.