قوانین بالادستی سند راهنمای ما در تعامل با بیگانگان است

 
 

قوانین بالادستی سند راهنمای ما در تعامل با بیگانگان است

قوانین بالادستی سند راهنمای ما در تعامل با بیگانگان است عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این که جمهوری اسلامی از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران حمایت می کند، گفت: اصولی که در قوانین بالادستی قرار دارد، می تواند راهنمای ما در اصول کلی تعامل با بیگانگان باشد.