كربلاى حسينى ‏عليه السلام‏

 
 

نمایشگاه عاشورا و کربلاى حسینى ‏علیه السلام‏

محمدمهدی ماندگار فرصتها گاهی به وسیله دشمنان دین فراهم می‌شود. بنی امیه و یزید بن معاویه با به اوج رساندن پلیدیها، فرصت عاشورا و کربلا را برای امام حسین علیه السلام پدید آوردند و امام علیه السلام نیز زیباترین استفاده را از این فرصت استثنایی کردند.   انتخاب عناوین زیبا و پرجاذبه برای مباحث در ایام تبلیغی، موجب جذب بیشتر مخاطبان و تأثیرگذاری بیشتر جهت رسیدن به هدف مطلوب است. در این نوشته کوتاه به یک نمونه طرح بحث اشاره شده است. فرض بر این است که می‌خواهید در ایامبیشتر بخوانید