لزوم آمادگی فکری، روحی، تجهیزاتی و علمی در برابر دشمنان

 
 

لزوم آمادگی فکری، روحی، تجهیزاتی و علمی در برابر دشمنان

آیت الله نوری همدانی مطرح کرد؛ لزوم آمادگی فکری، روحی، تجهیزاتی و علمی در برابر دشمنان حضرت آیت الله نوری همدانی کفار، منافقان و صهیونیست را مهمترین دشمنان اسلام دانست و بر لزوم آمادگی فکری، روحی، تجهیزاتی و علمی در برابر این دشمنان تأکید کرد.