لزوم حفاظت از درختان و منابع طبیعی کشور

 
 

لزوم حفاظت از درختان و منابع طبیعی کشور

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با اشاره به لزوم حفظ درختان و منابع طبیعی کشور از اهمیت رسیدگی به منابع طبیعی در متون دینی یاد کرد.