لزوم پیشگیری از وقوع جرم

 
 

برنامه ریزی ها در راستای کاهش تعداد زندانیان باشد| لزوم پیشگیری از وقوع جرم

حضرت آیت الله علوی گرگانی با تأکید بر برنامه ریزی برای کاهش تعداد افراد زندانی، خواستار برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم شد.