مادامی که رهبری و مردم را داریم، آمریکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد

 
 

مادامی که رهبری و مردم را داریم، آمریکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد

نماینده خبرگان گفت: مادامی که مقام معظم رهبری و این مردم را داریم، آمریکا نمی‌تواند در برابر جمهوری اسلامی کاری از پیش ببرد.