مادری

 
 

تفاوت مادران دیروز و برخی مادران امروزی

 روزى خانم جوانى از نسل سومى ها که بیش از حدود ٢۵ بهار از زندگی‌اش را سپرى نکرده بود پیش من آمد و از شیطنت و بازیگوشى کودک ٢ ساله خود زبان به شکوه گشود. به او گفتم اگر تمام وجود این کودک ناز و دوست داشتنى از مواد منفجره پر شود، کجاى این عالم را تخریب خواهد کرد و مگر این کودک چه مى کند که چنین شما را برآشفته است. مادران ما دست کم ۶ فرزند و بیشتر از آن تا ١٢ فرزند را بزرگ مى کردند وبیشتر بخوانید


مادری حقیقت است و نه فقط یک واقعیت

  * مادرى با عشق شناخته مىشود * مادرى یک مسما است، نه یک اسم * مادرى کیفیت است، نه کمیت * دو چشم مادر دو چشمه مهر است که به سوى فرزندش سرازیر است * عشق و مهر باید از حرکات و سکنات مادر به خوبى دیده شود * رحم مادر از رحمت حق گرفته شده است * مادر خودخواه نیست/ مادر خودبین نیست. * مادر قلب است، مغز نیست. مادرى یک مفهوم حقوقى نیست، حقیقى است. * مادرى حقیقت است و نه فقط یک واقعیت. * اگر مادربیشتر بخوانید