ماندگاری

 
 

اخلاص، رمز ماندگاری: ماجرای پیاده‌کردن حاج شیخ و مسلمان شدن خانواده ارمنی

  روزى پدرم به خانه آمد و مرا صدا زد و گفت شیخ عباس! کاش مثل عبدالرزاقِ مسأله گو مى‌شدى و مى‌توانستى منبر بروى و از این کتاب که او براى ما مى‌خواند، تو هم مى‌خواندى. چند بار خواستم بگویم پدرجان! این کتاب از آثار و تألیفات من است …