ماه ذیحجه

 
 

محورهای پژوهشی و تبلیغى ماه ذیحجه

مناسبت ها:ماه ذیحجه الحرام، ماه فریضه حج فلسفه حج از دیدگاه آیات و روایات حج و فرصت ها حج فرصت اتحاد مسلمین حج فرصت نمایش گذاشتن قدرت مسلمانان مناسبت ها  ماه ذیحجه الحرام، ماه فریضه حج فلسفه حج از دیدگاه آیات و روایات حج و فرصت ها حج فرصت اتحاد مسلمین حج فرصت نمایش گذاشتن قدرت مسلمانان حج فرصت خودسازی و انسان سازی حج فرصت تمرین عملی باورها حج فرصت صدور انقلاب اسلامی حج فرصت تحکیم روابط و پیوند قلب ها حج فرصت زدودن کبر و غرور و خودخواهی مکهبیشتر بخوانید