ماه رمضان، از منظر اسلام تا رفتار مسلمانان

 
 

ماه رمضان، از منظر اسلام تا رفتار مسلمانان

اسلام را باید در آینه نصوص قرآن و سنت، و در سیره رفتار و گفتار و کردار پیشوایان دین و کسانی که اسلام در وجودشان به تمام معنا منعکس شده و مسلمانان صدر اسلام تماشا کرد.