مبارزات حوزه ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(قسمت اول)

 
 

مبارزات حوزه ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(قسمت اول)

علمای بزرگ شیعه مرزبانانی هستند که هرگاه حاکمان از فرامین الهی تخطّی کرده اند،با نصیحت و تذکر آنها را هدایت نموده اند، که البته گاهی این نصیحتها به برخوردها تبدیل شده است که نمونه بارز آن “جنبش تنباکو” می باشد. این جنبش ابتدا با نصیحت و تذکر شروع شد؛ ولی به قیام علیه استبداد و استعمار تبدیل گردید و سرانجام نیز به پیروزی رسید.