مبلغان با منطق دین با مردم سخن بگویند

 
 

مبلغان با منطق دین با مردم سخن بگویند| طلاب به جای تمرکز در قم رسالت خود را انجام دهند

حضرت ‌آیت الله علوی گرگانی با تأکید بر این که طلاب نباید در قم بمانند بلکه باید در ایام تبلیغی به رسالت خود عمل کنند، گفت: مبلغان باید با منطق دین و تبلیغ با مردم سخن بگویند.