متعهد بودن جامعه دینی با توجه به آیات قرآن

 
 

متعهد بودن جامعه دینی با توجه به آیات قرآن

آیت الله علم الهدی با اشاره به سند قرآنی متعهد بودن جامعه دینی، گفت: هر چه را به اسلام و دین نسبت می دهیم نه تنها باید مستدل باشد بلکه مستند هم باشد.