متفکر اسلامی

 
 

امام جمعه چناران:شهید مطهری یکی از پیشروترین متفکران اسلامی در عصر حاضر بود

عضو اتاق فکر تبلیغ گفت: شهید مرتضی مطهری یکی از بارزترین، موفق ترین و پیشروترین متفکران اسلامی در عصر حاضر بود.