مدارا اصلی مهم در خانواده اسلامی است

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان:مدارا اصلی مهم در خانواده اسلامی است

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی: مدارا اصلی مهم در خانواده اسلامی است حجت الاسلام اخلاقی مدارا را اصلی مهم در خانواده اسلامی دانست و گفت: همسران باید برای رشد معنوی یکدیگر اقدام به برنامه ریزی های چند ساله کنند تا بتوانند خلقیات نامطلوب همسران خود را به مرور ریشه کن کنند.