مديريت جامعه اسلامي

 
 

چه کسی شایسته مدیریت جامعه اسلامی است؟

قرآن کریم ماندگارترین اثر تاریخی است. همان اثری که هنوز بوی تازگی از آن استشمام می شود . سخن از کلام خداوند است. کتابی که امام باقر علیه السلام درباره آن می فرمایند: «خدا چیزی را که امت تا روز بازپسین به آن نیازمند است فروگذار نکرده و آن را در کتابش فرو فرستاده و برای پیامبر خود بیان کرده است. برای هر چیزی حدی قرار داده است و دلیلی که به آن راهنمایی کند. »