مدیران حوزه علمیه با تمام توان طلبه عالم و مهذب پرورش دهند

 
 

مدیران حوزه علمیه با تمام توان طلبه عالم و مهذب پرورش دهند

امام جمعه مشهد گفت: مدیریت آموزشی حوزه علمیه کار تشریفاتی و منصب و مقام نیست، کسی به عنوان مدیر آموزشی تا به حال موفق بوده که از صبح تا شب پای کار بوده است.