مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت: به زودی برنامه جامع تبلیغ از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ارائه می شود تا مدارس علمیه بتوانند فعالیت ها و برنامه های عملیاتی خود را در راستای آن دنبال کنند.

 
 

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان: برنامه جامع تبلیغ در حوزه علمیه خراسان تدوین شده است

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت: به زودی برنامه جامع تبلیغ از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ارائه می شود تا مدارس علمیه بتوانند فعالیت ها و برنامه های عملیاتی خود را در راستای آن دنبال کنند.