مردم جهان تمایل فراوانی به شناخت اسلام دارند

 
 

مردم جهان تمایل فراوانی به شناخت اسلام دارند

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد گفت: جمع زیادی از بشریت در جهان به دنبال شناخت اسلام هستند.